MMC Alteglofsheim
MMC Alteglofsheim - Präses
Präses_P-Joseph300

Präses der MMC Alteglofsheim ist Pfarrer  Pater Joseph Puthussery V.C.

Er ist der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Alteglofsheim - Köfering.